// ۲۹ فروردين ۰۲ ، ۱۳:۲۴

شرکت 70 دانش آموز در نمایشگاه جابر بن حیان ، مدرسه علیزاده بیرجند


گزارشی از : ستایش فیروزنیا

در ادامه بیننده گزارش تصویری باشید