فاطمه تاکی : مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری بازتاب خراسان

خبرنگاران پایگاه خبری بازتاب خراسان به تفکیک شهرستان


حمید رضا تاکی : سردبیر ، خبرنگار ، گزارشگر ، تصویربردار

حوزه کاری : استان خراسان جنوبیمهدی حسامی : خبرنگار  ، گزارشگر ، عکاس
حوزه کاری : استان خراسان جنوبیمحدثه کشتگر : گوینده خبر رادیو بازتاب خراسان ، گزارشگر رادیو
حوزه کاری : شهرستان بیرجندمحدثه حسامی : گوینده خبر رادیو بازتاب خراسان ، گزارشگر رادیو
حوزه کاری : شهرستان بیرجنداعظم جمالی : خبرنگار ، عکاس
حوزه کاری : شهرستان فردوسفریده تیموری : خبرنگار ، عکاس

حوزه کاری : شهرستان سرایانزکیه صالحی : خبرنگار ، عکاس

حوزه کاری : شهرستان نهبندانفریبا عسکری : خبرنگار ، عکاس

حوزه کاری :  شهرستان قائناتلیلا ابراهیمی : خبرنگار ، عکاس

حوزه کاری : بخش سده ، شهرستان قائناتمهدی علی زاده : خبرنگار ، عکاس

حوزه کاری : شهرستان بشرویهمرتضی میرزا جانی : خبرنگار ، عکاس

حوزه کاری : شهرستان سربیشهسید سجاد شواکندی : خبرنگار ، عکاس

حوزه کاری : شهرستان سربیشه ، بخش مود