فاطمه تاکی : مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری بازتاب خراسان

حوزه کاری : استان خراسان جنوبی ، رضوی ، شمالی

خبرنگاران پایگاه خبری بازتاب خراسان به تفکیک شهرستان


حمید رضا تاکی : سردبیر ، خبرنگار ، گزارشگر ، تصویربردار

حوزه کاری : استان خراسان جنوبی ، رضوی ، شمالیاعظم جمالی : خبرنگار ، عکاس
حوزه کاری : شهرستان فردوس