برنامه رادیویی آوای خراسان - برنامه فرهنگی ، اجتماعی و هنری ، هر 15 روز یکشنبه ها

گوینده : فطمه زهرا حقیقت و با هنرمندی : سید غلامرضا موسوی 

گزارشگران : اعظم جمالی ، ستایش فیروزه ای

تهیه کننده : حمید رضا تاکی 

در ادامه شنونده برنامه رادیویی آوای خراسان باشید: