۱۶ مطلب با موضوع «بخش رسانه :: اخبار و رویدادهای خراسان» ثبت شده است

اخبار و رویدادهای هفته 20 / 8 / 1401

 اخبار و رویدادهای هفته از رادیو بازتاب خراسان ، 20 / 8 / 1401 - مدیر مسئول : فاطمه تاکی - سردبیر : حمید رضا تاکی _ گوینده : ستایش نخعی

اخبار و رویدادهای خراسان جمعه 6 / 8 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جمعه 6 / 8 1401 - سردبیر حمید رضا تاکی 

اخبار و رویدادهای هفته 30 / 7 / 1401

اخبار و رویدادهای هفته از رادیو بازتاب خراسان ، 30 / 7 / 1401 - مدیر مسئول : فاطمه تاکی - سردبیر : حمید رضا تاکی _ گوینده : اسماء عربی

اخبار و رویدادهای خراسان 22 / 07 / 1401

اخبار و رویدادهای خراسان 22 / 07 / 1401 از بازتاب خراسان

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی / جمعه 17 / 4 / 1401

مدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گویند : فاطمه طاهری

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 13 / 3 / 1401

مدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گوینده : زکیه صالحی

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 23 / 2 / 1401

میدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گوینده : محدثه حسامی

رادیو بازتاب خراسان ، اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 16 / 2 / 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 16 / 2 / 1401 مدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گوینده خبر : محدثه کشتگر

اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی جمعه 26 / 1 / 1401

اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی 26 ، جمعه 26 / 1 / 1401 -  مدیر مسئول : فاطمه تاکی ، سردبیر : حمید رضا تاکی ، گوینده : محدثه حسامی