اخبار و رویدادهای خراسان جمعه 6 / 8 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جمعه 6 / 8 1401 - سردبیر حمید رضا تاکی 

شنونده اخبار و رویدادهای خراسان در هفته ای که گذشت باشید