اخبار و رویدادهای هفته از رادیو بازتاب خراسان ، 30 / 7 / 1401 - مدیر مسئول : فاطمه تاکی - سردبیر : حمید رضا تاکی _ گوینده : اسماء عربی