مدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گوینده : زکیه صالحی
#بازتاب_خراسان