// ۲۳ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۰:۵۰
اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 23 / 2 / 1401

میدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گوینده : محدثه حسامی
اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 23 / 2 / 1401