// ۲۶ فروردين ۰۱ ، ۱۹:۰۰

اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی 26 ، جمعه 26 / 1 / 1401 -  مدیر مسئول : فاطمه تاکی ، سردبیر : حمید رضا تاکی ، گوینده : محدثه حسامی