اخبار و رویدادهای هفته 20 / 8 / 1401

 اخبار و رویدادهای هفته از رادیو بازتاب خراسان ، 20 / 8 / 1401 - مدیر مسئول : فاطمه تاکی - سردبیر : حمید رضا تاکی _ گوینده : ستایش نخعی

در ادامه شنونده اخبار و رویدادهای هفته باشید :