// ۱۲ فروردين ۰۱ ، ۲۰:۲۴

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی ، مدیر مسئول : فاطمه تاکی ، سردبیر : حمید رضا تاکی ، گوینده : اعطم جمالی