برنامه رادیویی (( اینجا خراسان است ))

تهیه کننده : حمید رضا تاکی ، گوینده گان : مهدی حسامی و حکیمه آراسته
کاری از : پایگاه خبری بازتاب خراسان