مستند بزباش - روستای نصرآباد ، شهرستان خوسف - کاری از : حمید رضا تاکی