روز پرستار روز بزرگداشت مهربانی و عطوفت است، روز گرامی داشت صبر و امید، روز قدردانی از عزیزانی که در سخت ترین شرایط به عشق بیماران خود جنگیدند و امید به زندگی را به وجودشان تزریق کردند. 

گفتگویی با کادر پرستاری بیمارستان تخصصی رازی بیرجند بمناسبت روز پرستار

  گزارشی از : حمید رضا تاکی

در ادامه بیننده گزارش تصویری باشید :