خواننده : غلامرضا پیروی / تصویر و تدوین : حمید رضا تاکی