// ۲۶ تیر ۰۱ ، ۰۷:۰۵

نشست خبری سرکار خانم کدخدایی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سربیشه با اصحاب رسانه شهرستان سربیشه بمناسبت هفته بهزیستی
۴۸ مورد خدمات اورژانس اجتماعی در سطح شهرستان سربیشه انجام شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بازتاب خراسان ، سرپرست اداره بهزیستی سربیشه گفت :  در منطقه خاصی از شهرستان سربیشه ازدواج های فامیلی زیادی دارند و افرادی که ازداوج های فامیلی دارند از خدمات ژنتیکی اداره بهزیستی استفاده کنند و از ایجاد معلولیت ها پیشگیری کنند


درادامه اشاره ای به خدمات بهزیستی داشتند و گفتند ازجمله این خدمات غربالگری بینایی کودکان ؛ غربالگری شنوایی نوزادان ؛ مشاوره تخصصی رایگان ؛ دفتر خدمات درمان اعتیاد که این خدمات در حوزه پیشگیری هست و خدماتی در حوزه اجتماعی و توانبخشی هم در بهزیستی انجام میشود

خانم کدخدایی در ادامه اشاره ای به خدمات اورژانس اجتماعی داشت و درادامه افزودند که ۴۸ مورد خدمات اورژانس اجتماعی در سطح شهرستان سربیشه انجام شده است.

در ادامه آقای مقدسی آماری از خدمات توانبخشی دادند و افزودند حدود ۱۳۲۰ پرونده توانبخشی در سامانه ارمغان ثبت شده که از این ۱۳۲۰ پرونده حدود ۵۰۰ معلول ذهنی و حدود ۶۰۰ معلول جسمی حرکتی و حدود ۱۰۰ معلول بینایی و حدود ۵۰ معلول روانی و حدود ۱۰۰ معلول شنوایی می باشد که از ۱۳۲۰ معلول حدود ۸۷۶ معلول مستمری ماهیانه توانبخشی دریافت می کنند

در پایان این نشست با اهدا لوح از خدمات اصحاب رسانه شهرستان توسط سرپرست بهزیستی شهرستان سربیشه تقدیر شد


خبرنگار : مرتضی میرزا جانی