// ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۷:۱۷

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 19 / 1 /  1401 ، اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی ، مدیر مسئول : فاطمه تاکی ، سردبیر : حمید رضا تاکی ، گوینده : اعطم جمالی