// ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۴۴
بازارچه صنایع دستی در شهرستان سرایان

بازارچه صنایع دستی نوروزی در شهرستان سرایان  ، 156 میلون تومان در سه بازارچه در این شهرستان از محصولات و تولیدات صنایع دستی فروش داشته اند . گزارشگر : حمید رضا تاکی