اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی
جمعه 27 / 12 / 1400
مدیر مسئول » فاطمه تاکی
سربیر : حمید رضا تاکی
گوینده : زکیه صالحی
#بازتاب_خراسان #رسانه_اجتماعی #رسانه_ملی #خراسان_جنوبی #شهرستان_بیرجند #شهرستان_خوسف #شهرستان_فردوس #شهرستان_نهبندان #شهرستن_طبس #شهرستان_بشرویه #شهرستان_درمیان #شهرستان_سربیشه #شهرستان_زیرکوه