اولین روز بازگشایی مدارس در شهرستان بیرجند ،به روایت تصویر ،در 60 ثانیه

اولین روز بازگشایی مدارس در شهرستان بیرجند ،به روایت تصویر
مدت زمان: 1 دقیقه 29 ثانیه