خراسان جنوبی در هفته ای که گذشت ، مدیر مسئول : فاطمه تاکی ، سردبیر : حمید رضا تاکی ، گوینده : محدثه کشگر