یادواره شهید مهدی کدخدایی در مدرسه علیزاده بیرجند و هزار و۲۰۰  یادوار شهدا در مدارس خراسان جنوبی + فیلم