یک جشن متفاوت ، جشن عبادت در دبستان ابتدایی علیزاده بیرجند ( دوره اول )


گزارشی از فاطمه زهرا خدابخشی


در ادامه بیننده گزارش تصویری از پایگاه خبری بازتاب خراسان باشید