مسئولان به آمار و ارقام روی کاغذ توجه نکنند.

نماینده تربت جام و تایباد در مجلس گفت: از ستاد بحران گلایه داریم که مردم را در سرمای ۱۰ تا ۱۵ درجه زیر صفر رها کردند؛ ستاد بحران ما به گونه‌ای خود بحران است، مسئولان به آمار و ارقام روی کاغذ توجه نکنند. 


به گزارش پایگاه خبری بازتاب خراسان ، جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام و تایباد در مجلس در گفتگو با صداوسیماگفت: وزیر نفت دیروز قول داد از استان‌های مجاور خراسان جنوبی گاز را منتقل کند، اما فشار به قدری است که وصل گاز ۱۶ هزار مشترک ممکن نیست.
 
جلیل رحیمی جهان آبادی افزود: افت فشار گاز در تایباد باعث شده تعدادی از روستاهای این منطقه در حال خروج از مدار باشند.

نماینده تربت جام و تایباد در مجلس گفت: نمی‌شود ترکمنستان تعهداتش را برای انتقال گاز به ایران در میانه سال انجام ندهد.

رحیمی جهان آبادی گفت: از ستاد بحران گلایه داریم که مردم را در سرمای ۱۰ تا ۱۵ درجه زیر صفر رها کردند؛ ستاد بحران ما به گونه‌ای خود بحران است، مسئولان به آمار و ارقام روی کاغذ توجه نکنند. 

نماینده تربت جام و تایباد در مجلس افزود: قطعی و افت فشار گاز در تربت جام و تایباد در حالی رخ داده که در مشهد گاز دارند و شرایط مالی ساکنان این شهر به آنها اجازه تهیه بخاری برقی را می‌دهد، اما گاز مشترکان مناطق مرزی که برای خرید بخاری برقی و سوخت جایگزین مشکل دارند، قطع شده است .