رژه خودرویی در شهر آیسک از توابع شهرستان سرایان 22 بهمن 1400

گزارشگر : جواد حائری