اکرم صلاحی دانشجوی دانشگاه بیرجند خطاب به اژه‌ای: گشت ارشاد به خوابگاه آمده و به من دانشجو می‌گوید تو ترشی درست کن.