انتقادات صریح یک دانشجو در دیدار با محسنی اژه‌ای

اکرم صلاحی دانشجوی دانشگاه بیرجند خطاب به اژه‌ای: گشت ارشاد به خوابگاه آمده و به من دانشجو می‌گوید تو ترشی درست کن.