ساعت به وقت عاشقی و دلدادگی یک ملت است، مردمانی که از همان ساعات ابتدایی صبح روز جمعه خود را به صفوف راهپیمایی 13 آبان ماه رساندند تا امسال این مراسم را با شکوه هرچه بیشتر برگزار کنند.

حضور مردم شهرستان خوسف در راهپیمایی روز 13 آبان 

  ستایش نخعی ، خبرنگار پایگاه خبری بازتاب خراسان

 در ادامه بیننده گزارش تصویری باشید :

  بیننده گزارش تصویری راهپیمایی روز 13 آبان در شهرستان فردوس باشید

   اعظم جمالی ، خبرنگار پایگاه خبری بازتاب خراسان