رژه موتوری در بیرجند همرمان با سراسر کشور برگزار شد.

گزارشگر : حمید رضا تاکی