نماهنگ و موسیقی ، یک روز برفی در شهر ارسک

نماهنگ و موسیقی ، یک روز برفی در شهر ارسک از توابع شهرستان بشرویه

تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی خراسان جنوبی تمدید شد


تصویر : خدیجه احمدیان ، محبوبه شجاع
تدوین : حمید رضا تاکی

در ادامه بیننده نماهنگ و موسیقی باشید