// ۲۰ فروردين ۰۱ ، ۰۷:۰۱

روستای کوشکک از توابع بخش قهستان ، شهرستان درمیان با 300 خانوار جمعیت فاقد اینترنت همراه اول ، گزارش از حمید رضا تاکی