اخبار رادیویی خراسان خراسان جنوبی / 20 / 12 / 1400

اخبار خراسان جنوبی در هفته ای که گذشت
مدیر مسئول : فاطمه تاکی
سردبیر : حمید رضا تاکی
گوینده : محدثه کشتگر
#بازتاب_خراسان