گفتگویی با خانم مجد میرزائی از هنرمند ان شهرستان فردوس

گزارشی از : اعظم جمالی