۱۳ مطلب با موضوع «اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی» ثبت شده است

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی 31 / 4 / 1401

مدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گوینده : فاطمه عباسی دوست

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی / جمعه 17 / 4 / 1401

مدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گویند : فاطمه طاهری

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 13 / 3 / 1401

مدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گوینده : زکیه صالحی

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 23 / 2 / 1401

میدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گوینده : محدثه حسامی

رادیو بازتاب خراسان ، اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 16 / 2 / 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 16 / 2 / 1401 مدیر مسئول : فاطمه تاکی / سردبیر : حمید رضا تاکی / گوینده خبر : محدثه کشتگر

اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی جمعه 26 / 1 / 1401

اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی 26 ، جمعه 26 / 1 / 1401 -  مدیر مسئول : فاطمه تاکی ، سردبیر : حمید رضا تاکی ، گوینده : محدثه حسامی

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی 19 / 1 / 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی جمعه 19 / 1 /  1401 ، اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی ، مدیر مسئول : فاطمه تاکی ، سردبیر : حمید رضا تاکی ، گوینده : اعطم جمالی

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی / 12 / 1 / 1401

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی ، مدیر مسئول : فاطمه تاکی ، سردبیر : حمید رضا تاکی ، گوینده : اعطم جمالی

پادکست / اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی

اخبار و رویدادهای خراسان جنوبی
جمعه 27 / 12 / 1400
مدیر مسئول » فاطمه تاکی
سربیر : حمید رضا تاکی
گوینده : زکیه صالحی